Beleidsplan

Beleidsplan
Doelstelling
Achtergrond
Gebied
Historie
Onze inzet
Onze uitdaging
Actiepunten voor de komende jaren
Financiën
Alle pagina's

Beleidsplan 2020 Plusbus Op Stap De Lauwers e.o.

Hierbij presenteren wij u ons Beleidsplan.

Het is bedoeld als informatiedocument.
In het document wordt de doelstelling van Stichting de PlusBus onderbouwd en uitgewerkt. Verder biedt het inzicht in de financiering van de Stichting  voor nu en op langere termijn.

In dit beleidsplan vindt u ook beknopt onze acties voor de komende jaren

Kollum, november 2020

PlusBus de Lauwers verzorgt een zeer gevarieerd programma met (dag)trips naar diverse bestemming in Nederland en Duitsland. De Stichting richt zich op 55+ ers uit de regio Noord Friesland en Noord-West Groningen. De Stichting heeft daarbij geen winstoogmerk. Vrijwilligers zetten zich onbezoldigd in.

In de statuten van Stichting PlusBus de Lauwers  staat over onze dienstverlening:

 • onze doelgroep bestaat uit mobiele en minder mobiele ouderen van 55+ uit de regio;
 • we bieden mogelijkheid om met of zonder begeleiding zelfstandig te winkelen;
 • we maken trips naar diverse bestemmingen in Nederland en daarbuiten;
 • we halen mensen op van huis en brengen ze ook weer thuis
 • ons doel is voorkomen dat mensen in isolement raken en hen daaruit te halen als dat wel het geval is;
 • we laten de regie bij onze klanten; we betuttelen niet;
 • we bezorgen onze klanten een fijne dag en de mogelijkheid om sociale contacten aan te halen en te versterken;
 • we zijn er ook voor mensen met een beperking.

De regio waarin Stichting PlusBus actief is, kent in verhouding meer ouderen dan het verstedelijkt gebied. Er is sprake van bevolkingsafname en ontgroening. Dat geeft druk op bestaande voorzieningen. Het aantal traditionele grootgebruikers van het openbaar vervoer (schoolgaande jeugd) neemt af en dat zet druk op het voortbestaan van de voorzieningen.

Met het ouder worden neemt het risico op inactiviteit en vereenzaming toe. Ouderen blijven lang zelfstandig wonen in kernen die niet of mondjesmaat door openbaar vervoer zijn ontsloten. De behoefte aan sociale omgang met leeftijdsgenoten neemt toe, maar mogelijkheden daarvoor nemen af. Dat geldt zeker voor inwoners op leeftijd die niet (meer) over een eigen vervoermiddel beschikken.

De regio telt verhoudingsgewijs ook veel mensen met een smalle beurs: AOW aangevuld met een pensioentje. Om de diensten van de PlusBus voor een brede doelgroep bereikbaar te maken, moet de prijs acceptabel zijn.

De doelgroep van Stichting PlusBus woont in een uitgestrekte regio. Dat voedingsgebied genereert voldoende aanbod voor de inzet van twee bussen. In de regio is  geen vergelijkbaar initiatief.
Door de relatief lage bevolkingsdichtheid in het gebied moeten er veel buskilometers worden gereden om klanten op te halen. Ook ligt de bestemming van de dagtrip meestal niet naast de deur. Het grote aantal kilometers kan niet volledig doorberekent worden in de prijs van de dagtrip. Dan worden de trips onbetaalbaar voor klanten met een smalle beurs. Met hulp van sponsoren wordt het gat tussen kosten en de inkomsten uit de dagtrips gedicht.

Stichting PlusBus de Lauwers e.o. is opgericht op 25 februari 2014. De PlusBus was daarvoor eigendom van de gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland, die het beheer en de exploitatie in handen had gegeven van Timpaan Welzijn. Het beheren van de bus behoort echter niet tot de kerntaken van een gemeente, vond het toenmalige gemeentebestuur. Vandaar dat deze aan de in 2014 opgerichte stichting is overgedragen. Er werd in eerste instantie met één bus gereden. Al snel bleek de vraag groter dan Plusbus aankon, waardoor vaak een extra bus moest worden gehuurd. In 2018 is de oude bus vervangen en in 2019 werd besloten tot de aanschaf van een tweede bus 2019. De oude bus is toen verkocht. De PlusBus heeft nu beschikking over twee relatief nieuwe bussen.
Stichting PlusBus wordt ondersteund door het Nationaal Ouderfonds in Bunnik. Zowel bij het aanschaffen van een nieuwe bus als bij diverse andere vragen. Bovendien treden ze op als leasemaatschappij voor de bussen. Ze bieden raad en ondersteuning en zorgen ook voor het digitale boekingsprogramma. Ook verzorgen ze een aantal keren per jaar uitjes.

Vanaf het begin heeft Stichting PlusBus niets te klagen over de inzet van vrijwilligers. Met groot enthousiasme stellen .. mensen zich met regelmaat beschikbaar. Tijdens een trip is naast de chauffeur altijd een begeleider aanwezig in de bus die de klanten bij de deur ophaalt en in de bus installeert. Die keus heeft het bestuur uit veiligheidsoverwegingen gemaakt. Voor Chauffeurs en begeleiders hebben elk hun eigen takenlijst waardoor iedereen weet wat van hem/haar verwacht wordt.

Naast chauffeurs en begeleiders zijn er mensen van het belteam, samenstellers en coördinatoren van het programmaboekje  en websitebeheer. Vrijwilligers krijgen geen vergoeding voor hun diensten.

Het bestuur bestaat uit vijf leden namelijk:

 • Margreet Jonker voorzitter
 • Paulina Fransooijs secretaris
 • Tiny Zuidersma penningmeester
 • Ale Zijlstra lid
 • Ids Attema lid

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werk.

Het bestuur komt minimaal 4 keer per jaar bijeen voor een bestuursvergadering ter voorbereiding op de vergadering met vrijwilligers waarin we de ritten verdelen en zaken ten aanzien van de PlusBus bespreken. De vergadering wordt veelal bij bestuursleden thuis gehouden.

Bestuursleden en vrijwilligers krijgen een keer per jaar een attentie in de vorm van een kerstgeschenk. Ook wordt jaarlijks een feestelijke vrijwilligersbijeenkomst gehouden met een hapje en drankje.

Stichting PlusBus is financieel gezond en heeft een kleine reserve om kosten op te vangen. Om de toekomst van Stichting PlusBus  veilig te stellen voor de toekomst is een stevige en solide begroting nodig waarin rekening wordt gehouden met ritkosten maar ook met reparatie, onderhoud, afschrijving en vervanging van de bussen. Er moet ieder jaar gespaard worden! Dat is een flinke uitdaging. Om de kosten van de rit te drukken worden sponsoren aangeschreven die tegen een vergoeding reclame maken op de bus of een advertentie. Ook worden fondsen aangeschreven voor donaties.

Acties op de korte termijn:

 • de stilstand als gevolg van Covid 19 overleven
 • vrijwilligers enthousiast houden

Acties op langere termijn:

 • financiën blijvend op orde
 • sparen voor vervanging van bussen
 • aantal sponsoren uitbreiden
 • draaiboek fondswerving maken
 • fondsen aanschrijven

Doorlopende acties:

 • vrijwilligers werven en enthousiast maken voor de PlusBus
 • bekendheid geven aan werk van de PlusBus via sociale media, website, publicaties en tijdens bijeenkomsten van bijvoorbeeld Plaatselijk Belang. Dat laatste gebeurt op uitnodiging.

Jaarrekening 2019

Inkomsten Uitgaven
In kas 01-01-2019 € 13374
Sponsorgeld € 7274 Nieuwe bus € 26630
Opbrengst ritten € 48635 Parkeren € 82
Pasjes/donateurs € 275 brandstof € 7353
Advertentieopbrengst € 2709 Telefoon / internet € 1117
Statiegeld € 1718 Onderhoud bus € 5938
BTW €10141 Onkosten vrijwilligers € 7320
Lease bus NOF € 5489
reclame € 2685
Bushuur km vergoeding € 1871
Vergaderkosten € 1644
Entreekosten en diner klanten € 15371
Stortingen kruisposten € 0,00
Attenties / bloemen etc € 95
Bankkosten € 125
banksaldo 1-1-2020 € 8406
Totaal 84126 Totaal € 84126

Kosten overzicht voor aanschaf nieuwe bus eind 2023

Aanschaf nieuwe bus. (1e scenario eigen bijdrage € 25.000)

Netto te betalen aan het Ouderenfonds: € 50.000,–

Eigen bijdrage € 25.000,–

Lening Nationaal Ouderen Fonds € 25.000,–

Leasekosten per maand inclusief verzekering en administratie € 675,–

Gevolg: Prijs per kilometer voor gebruiker Stijgt met minimaal € 0,10 per km

Aanschaf nieuwe bus scenario 2 eigen bijdrage € 45.000

Netto te betalen aan het Ouderenfonds: € 50.000,–

Eigen bijdrage € 45.000,–

Lening Nationaal Ouderen Fonds € 5.000,–

Leasekosten per maand inclusief verzekering en administratie € 350,–

Gevolg: Prijs per kilometer voor gebruiker Daalt met ongeveer € 0.08 – €0.10 per

kilometer

Ons streven is een zo hoog mogelijke eigen bijdrage om de kosten voor de gebruiker laag

te houden.

Door de aanschaf van een nieuwe bus en het verlagen van de ritprijzen vangen we twee

vliegen in een klap. Het reiscomfort voor de gasten wordt veel beter en het aanbod (door

een lagere prijs) aantrekkelijker.

Hierbij presenteren wij u ons Beleidsplan.

Het is bedoeld als informatiedocument.
In het document wordt de doelstelling van Stichting de PlusBus onderbouwd en uitgewerkt. Verder biedt het inzicht in de financiering van de Stichting  voor nu en op langere termijn.

In dit beleidsplan vindt u ook beknopt onze acties voor de komende jaren

Kollum, november 2020

PlusBus de Lauwers verzorgt een zeer gevarieerd programma met (dag)trips naar diverse bestemming in Nederland en Duitsland. De Stichting richt zich op 55+ ers uit de regio Noord Friesland en Noord-West Groningen. De Stichting heeft daarbij geen winstoogmerk. Vrijwilligers zetten zich onbezoldigd in.

In de statuten van Stichting PlusBus de Lauwers  staat over onze dienstverlening:

 • onze doelgroep bestaat uit mobiele en minder mobiele ouderen van 55+ uit de regio;
 • we bieden mogelijkheid om met of zonder begeleiding zelfstandig te winkelen;
 • we maken trips naar diverse bestemmingen in Nederland en daarbuiten;
 • we halen mensen op van huis en brengen ze ook weer thuis
 • ons doel is voorkomen dat mensen in isolement raken en hen daaruit te halen als dat wel het geval is;
 • we laten de regie bij onze klanten; we betuttelen niet;
 • we bezorgen onze klanten een fijne dag en de mogelijkheid om sociale contacten aan te halen en te versterken;
 • we zijn er ook voor mensen met een beperking.

De regio waarin Stichting PlusBus actief is, kent in verhouding meer ouderen dan het verstedelijkt gebied. Er is sprake van bevolkingsafname en ontgroening. Dat geeft druk op bestaande voorzieningen. Het aantal traditionele grootgebruikers van het openbaar vervoer (schoolgaande jeugd) neemt af en dat zet druk op het voortbestaan van de voorzieningen.

Met het ouder worden neemt het risico op inactiviteit en vereenzaming toe. Ouderen blijven lang zelfstandig wonen in kernen die niet of mondjesmaat door openbaar vervoer zijn ontsloten. De behoefte aan sociale omgang met leeftijdsgenoten neemt toe, maar mogelijkheden daarvoor nemen af. Dat geldt zeker voor inwoners op leeftijd die niet (meer) over een eigen vervoermiddel beschikken.

De regio telt verhoudingsgewijs ook veel mensen met een smalle beurs: AOW aangevuld met een pensioentje. Om de diensten van de PlusBus voor een brede doelgroep bereikbaar te maken, moet de prijs acceptabel zijn.

De doelgroep van Stichting PlusBus woont in een uitgestrekte regio. Dat voedingsgebied genereert voldoende aanbod voor de inzet van twee bussen. In de regio is  geen vergelijkbaar initiatief.
Door de relatief lage bevolkingsdichtheid in het gebied moeten er veel buskilometers worden gereden om klanten op te halen. Ook ligt de bestemming van de dagtrip meestal niet naast de deur. Het grote aantal kilometers kan niet volledig doorberekent worden in de prijs van de dagtrip. Dan worden de trips onbetaalbaar voor klanten met een smalle beurs. Met hulp van sponsoren wordt het gat tussen kosten en de inkomsten uit de dagtrips gedicht.

Stichting PlusBus de Lauwers e.o. is opgericht op 25 februari 2014. De PlusBus was daarvoor eigendom van de gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland, die het beheer en de exploitatie in handen had gegeven van Timpaan Welzijn. Het beheren van de bus behoort echter niet tot de kerntaken van een gemeente, vond het toenmalige gemeentebestuur. Vandaar dat deze aan de in 2014 opgerichte stichting is overgedragen. Er werd in eerste instantie met één bus gereden. Al snel bleek de vraag groter dan Plusbus aankon, waardoor vaak een extra bus moest worden gehuurd. In 2018 is de oude bus vervangen en in 2019 werd besloten tot de aanschaf van een tweede bus 2019. De oude bus is toen verkocht. De PlusBus heeft nu beschikking over twee relatief nieuwe bussen.
Stichting PlusBus wordt ondersteund door het Nationaal Ouderfonds in Bunnik. Zowel bij het aanschaffen van een nieuwe bus als bij diverse andere vragen. Bovendien treden ze op als leasemaatschappij voor de bussen. Ze bieden raad en ondersteuning en zorgen ook voor het digitale boekingsprogramma. Ook verzorgen ze een aantal keren per jaar uitjes.

Vanaf het begin heeft Stichting PlusBus niets te klagen over de inzet van vrijwilligers. Met groot enthousiasme stellen .. mensen zich met regelmaat beschikbaar. Tijdens een trip is naast de chauffeur altijd een begeleider aanwezig in de bus die de klanten bij de deur ophaalt en in de bus installeert. Die keus heeft het bestuur uit veiligheidsoverwegingen gemaakt. Voor Chauffeurs en begeleiders hebben elk hun eigen takenlijst waardoor iedereen weet wat van hem/haar verwacht wordt.

Naast chauffeurs en begeleiders zijn er mensen van het belteam, samenstellers en coördinatoren van het programmaboekje  en websitebeheer. Vrijwilligers krijgen geen vergoeding voor hun diensten.

Het bestuur bestaat uit vijf leden namelijk:

 • Margreet Jonker voorzitter
 • Paulina Fransooijs secretaris
 • Tiny Zuidersma penningmeester
 • Ale Zijlstra lid
 • Ids Attema lid

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werk.

Het bestuur komt minimaal 4 keer per jaar bijeen voor een bestuursvergadering ter voorbereiding op de vergadering met vrijwilligers waarin we de ritten verdelen en zaken ten aanzien van de PlusBus bespreken. De vergadering wordt veelal bij bestuursleden thuis gehouden.

Bestuursleden en vrijwilligers krijgen een keer per jaar een attentie in de vorm van een kerstgeschenk. Ook wordt jaarlijks een feestelijke vrijwilligersbijeenkomst gehouden met een hapje en drankje.

Stichting PlusBus is financieel gezond en heeft een kleine reserve om kosten op te vangen. Om de toekomst van Stichting PlusBus  veilig te stellen voor de toekomst is een stevige en solide begroting nodig waarin rekening wordt gehouden met ritkosten maar ook met reparatie, onderhoud, afschrijving en vervanging van de bussen. Er moet ieder jaar gespaard worden! Dat is een flinke uitdaging. Om de kosten van de rit te drukken worden sponsoren aangeschreven die tegen een vergoeding reclame maken op de bus of een advertentie. Ook worden fondsen aangeschreven voor donaties.

Acties op de korte termijn:

 • de stilstand als gevolg van Covid 19 overleven
 • vrijwilligers enthousiast houden

Acties op langere termijn:

 • financiën blijvend op orde
 • sparen voor vervanging van bussen
 • aantal sponsoren uitbreiden
 • draaiboek fondswerving maken
 • fondsen aanschrijven

Doorlopende acties:

 • vrijwilligers werven en enthousiast maken voor de PlusBus
 • bekendheid geven aan werk van de PlusBus via sociale media, website, publicaties en tijdens bijeenkomsten van bijvoorbeeld Plaatselijk Belang. Dat laatste gebeurt op uitnodiging.

Jaarrekening 2019

Inkomsten Uitgaven
In kas 01-01-2019 € 13374
Sponsorgeld € 7274 Nieuwe bus € 26630
Opbrengst ritten € 48635 Parkeren € 82
Pasjes/donateurs € 275 brandstof € 7353
Advertentieopbrengst € 2709 Telefoon / internet € 1117
Statiegeld € 1718 Onderhoud bus € 5938
BTW €10141 Onkosten vrijwilligers € 7320
Lease bus NOF € 5489
reclame € 2685
Bushuur km vergoeding € 1871
Vergaderkosten € 1644
Entreekosten en diner klanten € 15371
Stortingen kruisposten € 0,00
Attenties / bloemen etc € 95
Bankkosten € 125
banksaldo 1-1-2020 € 8406
Totaal 84126 Totaal € 84126

Kosten overzicht voor aanschaf nieuwe bus eind 2023

Aanschaf nieuwe bus. (1e scenario eigen bijdrage € 25.000)

Netto te betalen aan het Ouderenfonds: € 50.000,–

Eigen bijdrage € 25.000,–

Lening Nationaal Ouderen Fonds € 25.000,–

Leasekosten per maand inclusief verzekering en administratie € 675,–

Gevolg: Prijs per kilometer voor gebruiker Stijgt met minimaal € 0,10 per km

Aanschaf nieuwe bus scenario 2 eigen bijdrage € 45.000

Netto te betalen aan het Ouderenfonds: € 50.000,–

Eigen bijdrage € 45.000,–

Lening Nationaal Ouderen Fonds € 5.000,–

Leasekosten per maand inclusief verzekering en administratie € 350,–

Gevolg: Prijs per kilometer voor gebruiker Daalt met ongeveer € 0.08 – €0.10 per

kilometer

Ons streven is een zo hoog mogelijke eigen bijdrage om de kosten voor de gebruiker laag

te houden.

Door de aanschaf van een nieuwe bus en het verlagen van de ritprijzen vangen we twee

vliegen in een klap. Het reiscomfort voor de gasten wordt veel beter en het aanbod (door

een lagere prijs) aantrekkelijker.